Badanie Gotowości Szkolnej - Poradnia

Przejdź do treści
Zmiany wprowadzone przez USTAWĘ z dnia 14 grudnia 2016 r.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
Art. 36.
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno--pedagogicznych.

                                                                                   
Celem badania diagnostycznego  jest ujawnienie ewentualnych opóźnień w rozwoju psychoruchowym
i w której sferze rozwoju one występują i jakich funkcji dotyczą. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do podjęcia oddziaływań terapeutycznych takich jak: ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne usprawniające zaburzone funkcje itd.
Im szybciej zostanie przeprowadzona dziagnoza
i podjete działania terapeutyczne, tym większa jest szansa na poprawę funkcjonania dziecka
i zapewnienie mu dobrego startu w przyszłości.
Badanie gotowości szkolnej  prowadzone przez poradnię obejmuje kilkanaście sfer rozwoju!
Między innymi są to:
 • poziom inteligencji płynnej rozumianej jako podstawowa zdolność do myślenia przejawiająca się w umiejętności rozwiązywania problemów,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • myślenie abstrakcyjne,
 • umiejętność dedukcji i wyciągania wniosków,
 • zdolność do kategoryzowania, uogólniania,
 • analiza i synteza,
 • przygotowanie do nauki czytania,
 • myślenie matematyczne,
 • percepcja wzrokowa,
 • sprawność grafomotoryczna,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • lateralizacja,
 • określenie ryzyka dysleksji,
 • pamięć wzrokowa,
 • pamięć słuchowa,
 • koncentracja uwagi,
 • motywacja do wykonywania zadań,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • rozwój społeczny.
Wróć do spisu treści