Badanie Gotowości Szkolnej - Poradnia

Przejdź do treści

Menu główne:

Badanie Gotowości Szkolnej

Oferta > Diagnoza dzieci i młodzieży
Zmiany dotyczące odraczania wprowadzone w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Doprecyzowano, że opinię w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego może wystawić zarówno poradnia publiczna, jak i niepubliczna. Dotychczasowe brzmienie ustawy również dopuszcza wystawianie opinii przez poradnie niepubliczne (użyte zostało tu słowo "poradnia", bez rozwinięcia).
 • Odroczenie nie jest już wynikiem decyzji dyrektora szkoły, lecz następuje bardziej „automatycznie”, na wniosek rodziców, o ile do wniosku zostanie załączona opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia obowiązku szkolnego. Dyrektor nie może więc podważyć decyzji poradni, jeśli wynika z niej potrzeba odroczenia.
 • Odroczenie obowiązku szkolnego będzie możliwe do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (także już po rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie dziecko będzie można po uzyskaniu opinii z poradni cofnąć do przedszkola, ale tylko do końca grudnia).
 • Odroczyć obowiązek szkolny będzie mógł również dyrektor szkoły, do której dziecko zostało zapisane (nie tylko szkoły rejonowej).

                                                                                    
Badanie gotowości szkolnej  prowadzone przez poradnię obejmuje kilkanaście sfer rozwoju!
Między innymi są to:
 • poziom inteligencji płynnej rozumianej jako podstawowa zdolność do myślenia przejawiająca się w umiejętności rozwiązywania problemów,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • myślenie abstrakcyjne,
 • umiejętność dedukcji i wyciągania wniosków,
 • zdolność do kategoryzowania, uogólniania,
 • analiza i synteza,
 • przygotowanie do nauki czytania,
 • myślenie matematyczne,
 • percepcja wzrokowa,
 • sprawność grafomotoryczna,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • lateralizacja,
 • określenie ryzyka dysleksji,
 • pamięć wzrokowa,
 • pamięć słuchowa,
 • koncentracja uwagi,
 • motywacja do wykonywania zadań,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • rozwój społeczny.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego