Diagnoza dorosłych - Poradnia

Przejdź do treści
Poradnia świadczy usługi w zakresie badań:
 • kierowców oraz kandydatów na kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowców pojazdów służbowych(przedstawiciel handlowy, przedstawiciel medyczny),
 • kierowców skierowanych przez policję na badania w wyniku:
 • przekroczenia 24 punktów karnych,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego,
 • spowodowania wypadku drogowego
 • instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców TAXI, tramwajów, pojazdów sportowych,
 • strażaków OSP, osób przewożących materiały niebezpieczne,
 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona konieczność wykonania badania psychologicznego.
 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego: ciężkiego oraz zmechanizowanego (operatorów wózków widłowych, koparek, koparko-ładowarek, dźwigów, suwnic),
 • osób wykonujących pracę na wysokościach, oraz innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Zajmujemy się także badaniami i wystawianiem opinii psychologicznych np. do Zespołu Orzekającego oraz terapią i poradnictwem psychologicznym.
Prowadzimy szeroki zakres diagnostyki psychologicznej. Obejmujemy pomocą diagnostyczną i terapeutyczną osoby dorosłe w zakresie:
 • zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem
 • zaburzeń depresyjnych i lękowych
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń osobowości
 • fobii społecznych
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • terapii par, małżeńskiej
 • dysleksji dorosłych
 • nadpobudliwości psychoruchowej dorosłych (ADHD)

Dostępne testy w pracowni psychologicznej.

Promocja i psychologia zdrowia

GSES – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
KompOs – Skala Kompetencji Osobistej
SEG – Skala Ekspresji Gniewu
COPE-Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem
PSS-10 – Skala Odczuwanego Stresu
DS 14 – Skala do pomiaru Typu D
KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces
Inteligencja i procesy poznawcze

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 (Dzieci w wieku 4-9 lat)
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 (Dzieci, młodzież, dorośli)
COLUMBIA - Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia (dzieci od 4. do 10. roku życia)
WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
DMI – Diagnoza Możliwości Intelektualnych
DMI 2 – Diagnoza Możliwości Intelektualnych – 2 (DMI-2S, DMI-2M)
PU Bateria diagnozy funkcji poznawczych
Osobowość

HERMANS – Metoda konfrontacji z sobą
STAI (ISCL) – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
EAS - Kwestionariusz Temperamentu EAS
INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)
TO – Test Osobowości
TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań

KANH – Kwestionariusz Twórczego Zachowania
A-R Kwestionariusz Atak-Rezygnacja
SIE-T - Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze
STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
Kwestionariusz Nadziei na Sukces
CISS –Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
Skala Jawnego Niepokoju. Jaki jesteś?
NEO-PI-R
NEO-FFI
SES- Samoocena i jej pomiar
MSEI- Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
EPQ – R – Kwestionariusz Osobowościowy 
Osobowość (testy projekcyjne)

TAT – Test Apercepcji Tematycznej
Test Drzewa
SZONDI – Eksperymentalna diagnostyka Potrzeb
Test Piramid Barwnych 
Neuropsychologia
 
DUM – Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg F. Hillersa 
MINIMENTAL - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)
Rodzina i szkoła

JA I MOJA SZKOŁA
Kwestionariusz Agresywności Młodzieży
Skale Objawowe Zaburzeń Okresu Adolescencji.
TKZ R-D – Test komunikacji zadaniowej Rodzic-Dziecko
Kwestionariusze "Klasa Wobec Mnie", "Ja Wobec Klasy"
JSR – Jak Sobie Radzisz
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM 
KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
KRR - Kwestionariusz Relacji Rodzinnych
SOR - Skale Oceny Rodziny
SPR - Skala Postaw Rodzicielskich
Diagnoza dysleksji

Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych       u dzieci ośmioletnich
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych      u uczniów w wieku 10-12 lat
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych      u uczniów gimnazjów
Profil Sprawności Grafomotorycznej
Test Uczenia się Słuchowego
Zestaw metod diagnozy lateralizacji
Wystandaryzowane Sprawdziany Umiejętności Szkolnych dla PPP


DIAGNOZA FUNKCJONALNA - BADANIE PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO DZIECKA TESTEM PEP-R

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR)
Wróć do spisu treści