Diagnoza dysleksji - Poradnia

Przejdź do treści
Badanie w kierunku diagnozy dysleksji składa się z 2 lub 3 spotkań – zależnie od wieku i tempa pracy dziecka. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest na zebranie potrzebnych informacji od Rodziców oraz rozpoczęcie badania dziecka. Kolejne spotkania to kolejne etapy badania - trwają po ok. 60-90 min. Na ostatnim wydajemy opinię psychologiczno-pedagogiczną, omawiamy wyniki, podpowiadamy jakie są możliwości treningów/terapii – jeśli jest taka potrzeba, odpowiadamy na wszystkie pytania.
Nasza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada pełne uprawnienia do badań psychologiczno-pedagogicznych, a wydawane opinie – jako dokumenty prawne – są respektowane przez wszystkie szkoły oraz Komisje Egzaminacyjne.

Dysleksja rozwojowa
Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.
Terminologia
Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

   - DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;

   - DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);

   - DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.

  - DYSKALKULIA                                                                                                                                                                                         Przewodnik dla rodziców -DYSLEKSJA

Przyczyny  
Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
Etiologia
Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie (polietiologia). Wskazuje się na dziedziczność, zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.
Typy dysleksji
Wyróżnia się wiele typów dysleksji (pomimo wspólnych objawów podstawowych).
Częstość występowania
W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów, w tym 4% to przypadki bardzo nasilonych trudności (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV), które można byłoby określić nazwą głębokiej dysleksji.
Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982).
Profilaktyka
Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych, to dzieci "ryzyka dysleksji". Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.
Objawy dysleksji rozwojowej
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.
   - opóźniony rozwój mowy;
   - mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
   - wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
   - trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
   - trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
   - oburęczność;
   - mylenie prawej i lewej ręki;
   - trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
   - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem       kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne       pomimo znajomości zasad ortografii.
Wróć do spisu treści