Dysleksja - Poradnia

Przejdź do treści
„TIPS - Wytyczne dla rodziców dzieci z dysleksją” jest Projektem Partnerskim Grundtviga realizowanym we współpracy siedmiu organizacji partnerskich w latach 2011-2013.
Głównym celem projektu  jest udostępnianie informacji oraz wytycznych dla rodziców dzieci ze zdiagnozowanaą dysleksją w różnych krajach Europy. W ramach projektu  powstała seria materiałów e-learningowych adresowanych do rodziców dyslektycznych dzieci.

Poradniki można pobrać tutaj
Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją ,                                                                                          

Dysleksja rozwojowa jest jedną ze specyficznych trudności w uczeniu się - czyli takich, które dotyczą tylko niektórych zakresów uczenia się i występują przy prawidłowym rozwoju umysłowym (a niejednokrotnie wysokiej sprawności intelektualnej), sprawnych narządach ruchu oraz zmysłach wzroku i słuchu, a także właściwej opiece wychowawczej i dydaktycznej.    

Zachęcam do obejrzenia krótkich filmików ukazujących różnice w pracy mózgu dziecka z dysleksją i bez dysleksji.


poradnia
Odmiany dysleksji:
dysleksja – terminem stosowanym także w węższym znaczeniu, do specyficznych trudności w czytaniu;
dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znajomości zasad poprawnej pisowni;
dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma – brzydkie, niekaligraficzne pismo;
dyskalkulia – specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu;
dysfonia – objawia się niewyraźnym i cichym mówieniem – wada bardzo rzadko stwierdzana.

U dzieci z dysleksją zazwyczaj stwierdza się zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej oraz integracji percepcyjno-motorycznej. Prof. Marta Bogdanowicz wyróżnia następujące typy dysleksji:
dysleksja typu wzrokowego, u której podłoża leżą zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo–przestrzennej;
dysleksja typu słuchowego uwarunkowana zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązana z zaburzeniami funkcji językowych;
dysleksja integracyjna, kiedy to poszczególne funkcje nie wykazują zakłóceń, natomiast zaburzona jest koordynacja, czyli występują zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej;
dysleksja typu mieszanego, gdy występują jednocześnie zaburzenia w percepcji i pamięci słuchowej, pamięci i percepcji wzrokowej, wyobraźni przestrzennej;
dysleksja wizualna, gdy występuje nieład tzw. nieporządek.
W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Pierwotną przyczynę dysleksji rozwojowej wielu badaczy upatruje w zakłóceniach pracy OUN (ośrodkowego układu nerwowego). Nie wyklucza się również roli czynnika genetycznego.
Wróć do spisu treści