Uprawnienia niepublicznej poradni - Poradnia

Przejdź do treści

Menu główne:

Uprawnienia niepublicznej poradni

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).  Poradnia jest zarejestrowana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.  Posiada nadzór pedagogiczny, który sprawuje Kurator Oświaty w Olsztynie.
Zgodnie z nowymi przepisami poradnia nie jest uprawniona do wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju jednak proszę pamiętać, że podstawowe badanie dotyczące trudności edukacyjnych są nadal wystawiane przez niepubliczne poradnie oraz są honorowane w szkołach.

Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, które honorowane są przez szkoły i inne placówki.  Opinie wydawane przez naszą poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Akty prawne uprawniające poradnie niepubliczne do wydawania opinii:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458).

Poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:

Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawiewarunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562, z poźn. zm.) - opinie w sprawie:

Na podstawie tego Rozporządzenia  poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:

Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Specyficzne trudności w uczeniu się zgodnie z rozporządzeniem należy rozumieć jako trudności odnoszących się do uczniów w normie intelektualnej, mających trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, które nie są uwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

Mogą to być  dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się, dzieci z  zaburzeniami rozwojowymi, z dysleksją, nadpobudnliwością psychoruchową, zaburzeniami uwagi,  obniżonymi możliwościami intelektualnymi.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego